За да се осигури безопасно събаряне на всяка сграда е необходимо да се направи оценка на риска. За да се избегнат нежелани последствия, специалистите от кърти чисти извозва правят необходимата оценка на обекта, подлежащ на събаряне. Тази оценка включва вероятността от повреди на всички инженерни инфраструктури, намиращи се в близост до обекта. Описват се методите за защита и защитните устройства на мрежата за инженерно-техническо обслужване, като се съгласуват действията със собствениците на тези структури.

От кърти чисти извозва се изисква да се опишат и обосноват решенията за безопасни начини и средства за събарянето на сградата. Списъкът трябва да включва и мероприятията за безопасност на населението, намиращо се в близост до обекта. Преди още да започне събарянето фирмата за кърти чисти извозва има задължение да обезопаси мястото около обекта за да не пострадат случайни минувачи.

Задължение на кърти чисти извозва е и почистването и извозването на всички строителни отпадъци. Площадката за новото строителство трябва да е свободна и почистена.

Изборът на начина за събаряне на сградата зависи от това какво е посочено в исканията на клиента – разрушаване или демонтаж с отделяне и складиране на материалите. За събаряне на обекта може да се избере някой от следните начини: механичен, чрез взрив или комбинация между тези два. При разрушаване строителните отпадъци се почистват и извозват на определените за тази цел места. При демонтаж на сградата строителните материали се сортират и някои от тях могат да се ползват за вторични строителни материали и изделия.

Проблемът с извозването на строителните отпадъци, както и складираните материали се решава лесно от кърти чисти извозва, защото те имат собствен транспорт и това прави работата им качествена и ефективна. Демонтираните елементи: железобетонни блокове, панели, плочи и други подобни се извозват за преработка, така също и другите материали като дървени, метал, фаянс, стъкло.

За събаряне на големи и високи сгради е задължително да се търсят услугите на специализирани фирми, защото това е много отговорна работа, която следва да се повери на добри професионалисти с опит и необходимото за целта оборудване. Събарянето на малки постройки обикновено се прави от собствениците, защото не се изисква някаква квалификация, а само достатъчно свободно време.

Leave a Reply